Aanvullende algemene voorwaarden

Op het USC zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak van toepassing. In aanvulling hierop gelden nog de volgende bepalingen:

 • Het USC werkt met abonnementen waarvan de duur vooraf is vastgesteld. Abonnementen worden niet stilzwijgend verlengd. Na afloop van een abonnementsperiode zal de deelnemer zelf een nieuw abonnement moeten afsluiten, wil deze gebruik blijven maken van de faciliteiten van het USC.
 • Het USC hanteert verschillende tarieven voor verschillende klantcategorieën. Om in aanmerking te komen voor categorie 1 (studenten UvA incl. contract-student, deeltijd en extraneus; studenten HvA; studenten overige Nederlandse daguniversiteiten; uitwisselingsstudenten UvA of HvA, leerlingen 6VWO en 5HAVO) of 2 (studenten overig HBO; medewerkers UvA, HvA en Amsterdam UMC; AUV-leden; HvA-alumni; AIO´s, OIO´s en post-docs UvA) dient de deelnemer aan te tonen dat deze daarvoor in aanmerking komt op de ingangsdatum van het abonnement, waarbij voor studenten 1 augustus als startdatum van het nieuwe studiejaar geldt. Indien dit achterwege blijft zal het abonnement worden stopgezet tenzij het nog verschuldigde bedrag behorende bij categorie 3 alsnog wordt voldaan. Bij stopzetten van het abonnement vindt restitutie plaats, eerst na aftrek van de abonnementskosten in categorie 3 voor de reeds verstreken periode, plus administratiekosten.
 • Om zich te kunnen inschrijven bij het USC dient men minimaal 16 jaar te zijn, m.u.v. activiteiten die specifiek voor kinderen jonger dan 16 jaar worden georganiseerd.
 • Het USC is niet aansprakelijk voor typfouten en vergissingen bij het publiceren van haar tarieven.
 • In het geval van automatische incasso dient bij de inschrijving het bedrag behorende bij het aantal dagen tot en met de laatste dag van de maand van aanschaf te worden voldaan. Vervolgens wordt, in het geval van een jaarabonnement, elf maanden lang elke maand het maandbedrag afgeschreven. In het geval van een halfjaarabonnement wordt vijf maanden lang het maandbedrag afgeschreven. Tenslotte wordt, na deze elf resp. vijf maanden, het bedrag behorende bij het resterende aantal dagen van het abonnement afgeschreven.
 • Indien betaling bij de nieuwe betalingsdatum als vermeld in de Algemene Voorwaarden art. 12.3 achterwege is gebleven zal de deelnemer geen toegang worden verleend.
 • Indien de deelnemer gebruikmaakt van de mogelijkheid van bevriezing van het abonnement zoals beschreven in de algemene voorwaarden zal het abonnement worden verlengd met het aantal dagen van de bevriezing. De automatische incasso blijft ongewijzigd.
 • Uitsluitend bij jaarabonnementen zonder vaste begindatum wordt eenmalig gedurende de abonnementsperiode de mogelijkheid geboden het abonnement tot maximaal 1 maand te bevriezen zonder opgave van reden. Deze mogelijkheid dient vooraf te worden aangevraagd bij Ledenservice.
 • Bevriezing van het abonnement is alleen mogelijk als het resterende deel van het abonnement 30 dagen of meer bedraagt.
 • Restitutie vindt uitsluitend plaats als het restitutiebedrag minimaal 20 euro bedraagt.
 • Het USC behoudt zich het recht voor een activiteit of cursus geen doorgang te laten vinden wanneer het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft.
 • Het geven van fitnessinstructie in USC-sportcentra is uitsluitend toegestaan aan USC-fitnessinstructeurs en Personal Trainers met een overeenkomst met het USC.
 • Indien deelnemer een beroep doet op de wettelijke bedenktijd bij het kopen via internet zal, indien reeds gebruik is gemaakt van het abonnement, het tarief voor eenmalige toegang vermenigvuldigd met het aantal reeds genoten bezoeken in mindering worden gebracht op de restitutie. Indien het een cursus betreft is, conform wettelijke bepalingen (na te lezen bij de Autoriteit Consument & Markt), geen bedenktijd van toepassing.