Aanvullende algemene voorwaarden

Op het USC zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief van toepassing. In aanvulling hierop gelden nog de volgende bepalingen:

 1. Het USC hanteert verschillende tarieven voor verschillende klantcategorieën. Om in aanmerking te komen voor categorie 1 of 2 dient de deelnemer aan te tonen dat deze daarvoor in aanmerking komt op de ingangsdatum van het abonnement. Indien dit achterwege blijft zal het abonnement worden stopgezet tenzij het nog verschuldigde bedrag behorende bij categorie 3 alsnog wordt voldaan. Bij stopzetten van het abonnement vindt restitutie plaats, eerst na aftrek van de abonnementskosten in categorie 3 voor de reeds verstreken periode, plus administratiekosten.
 2. Om je te kunnen inschrijven bij het USC moet je minimaal 16 jaar zijn.
 3. Het USC is niet aansprakelijk voor typfouten en vergissingen bij het publiceren van de tarieven.
 4. Het USC werkt, met uitzondering van het pilotabonnement Fitness Flex, met abonnementen waarvan de duur vooraf is vastgesteld c.q. abonnementen worden niet stilzwijgend verlengd.
 5. Het pilotabonnement Fitness Flex is een doorlopend abonnement, dat maandelijks opzegbaar is. Bij inschrijving voor dit abonnement dient het bedrag behorende bij het aantal dagen tot en met de laatste dag van de maand van aanschaf te worden voldaan. Bij stopzetten van dit abonnement, loopt het abonnement af op de laatste dag van die maand. Stopzetten van Fitness Flex kan via mail: usc@uscsport.nl. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend.
 6. In het geval van automatische incasso bij aflopende abonnementen dient bij de inschrijving het bedrag behorende bij het aantal dagen tot en met de laatste dag van de maand van aanschaf te worden voldaan. Vervolgens wordt, in het geval van een aflopend jaarabonnement, elf maanden lang elke maand het maandbedrag afgeschreven. In het geval van een halfjaarabonnement wordt vijf maanden lang het maandbedrag afgeschreven. Ten slotte wordt, na deze elf resp. vijf maanden, het bedrag behorende bij het resterende aantal dagen van het abonnement afgeschreven.
 7. Uitsluitend bij jaarabonnementen wordt eenmalig gedurende de abonnementsperiode de mogelijkheid geboden het abonnement tot maximaal 1 maand te bevriezen zonder opgave van reden. Deze mogelijkheid dient vooraf te worden aangevraagd bij Ledenservice.
 8. Bevriezing van het abonnement is alleen mogelijk als het resterende deel van het abonnement 30 dagen of meer bedraagt.
 9. Indien de deelnemer gebruikmaakt van de mogelijkheid van bevriezing van het abonnement zal het abonnement worden verlengd met het aantal dagen van de bevriezing. Let op: in geval van bevriezing van een aflopend abonnement met automatische incasso, blijven de betalingsdata ongewijzigd, alleen de einddatum van het abonnement wordt verlengd met het aantal dagen van de bevriezing.
 10. Restitutie vindt uitsluitend plaats als het restitutiebedrag minimaal 20 euro bedraagt.
 11. Het USC behoudt zich het recht voor een activiteit of cursus geen doorgang te laten vinden wanneer het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft.
 12. Het geven van fitnessinstructie in USC-sportcentra is uitsluitend toegestaan aan USC-fitnessinstructeurs en Personal Trainers met een overeenkomst met het USC.
 13. Indien een deelnemer een beroep doet op de wettelijke bedenktijd, dan gelden hiervoor de algemene voorwaarden. Met betrekking tot cursussen bij het USC, geldt: bij annulering tot twee weken voor aanvang van een cursus ontvangt de cursist het volledige bedrag terug. Annuleren kan via mail: usc@uscsport.nl. De datum van ontvangst van de annulering is hierbij bepalend. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats.